ฟ้องหน่วยงานรัฐ อายุความละเมิด

ระยะเวลาในการฟ้องหน่วยงานรัฐ

คำถาม กรณีการฟ้องหน่วยงานรัฐ สำหรับความรับผิดของเจ้าหน้าที่ มีระยะเวลา หรืออายุความ หรือต้องฟ้องร้องภายในกี่วัน

ยกตัวอย่างเช่น ขับรถตกท่อ เนื่องจากถนนไม่ได้รับการซ่อมแซมให้ถูกต้อง ท่อเปิดทิ้งไว้ ต่อมากว่าจะรักษาตัวหาย อาจใช้เวลานานเกินกว่า ๑ ปี แล้วจะฟ้องทันใหมในเมื่อ เหตุละเมิดธรรมดา มีอายุความเพียง ๑ ปี เป็นหลัก (ส่วนจะนับแต่รู้ หรือนับจากเกิดเหตุ ให้เป็นหน้าที่ทนายความบอก ส่วนตัวผู้เสียหายควรเข้าใจว่าควรฟ้องภายใน ๑ ปี เพื่อปลอดภัยในเรื่องอายุความที่สุด ว่าไม่ขาดอายุความ)

นี้ผ่านมาเกิน ๑ ปีแล้ว เราจะฟ้องคดีได้ใหมน้า เลยมาปรึกษาทนายความ

เมื่อเปิดหา หลักของอายุความในการฟ้องหน่วยงานรัฐแล้วแล้วพบว่า

ฎีกาที่ ๗๐๗๗/๒๕๖๐

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ. ศ. ๒๕๓๙ มิได้บัญญัติอายุความฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐไว้โดยเฉพาะ ต้องนำอายุความ ๑๐ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๙๓/๓๐ มาใช้บังคับ ก.เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิด เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ โจทก์ฟ้องกรุงเทพฯ จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐให้รับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ. ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ยังไม่พ้นกำหนดอายุความ ๑๐ ปี คดีของโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๑ ไม่ขาดอายุความ

ดังนั้น ผู้เสียหาย ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ แล้วมีความประสงค์ฟ้องหน่วยงานรัฐ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ สามารถฟ้องได้ภายในระยะเวลา ๑๐ ปี

รักษาเนื้อ รักษาตัวให้หาย แล้วค่อยมาฟ้อง ก็ไม่สายเกินไป

ติดต่อทนายโทร ๐๘๐ ๒๗๖๗ ๕๕๕

ทนายคิว

Facebook Comments Box